BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Akty prawne


Akty prawa miejscowego regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi w Starachowicach


Uchwała Nr IV/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice.


Uchwała Nr IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr VI/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr II/9/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

Uchwała Nr VII/2/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Uchwała Nr VII/3/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uchwała Nr VII/4/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr XI/7/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept