BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne to wszelkie działania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.

Dokumentami planistycznymi na szczeblu gminnym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Podstawą ich sporządzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz wyznacza główne założenia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium określa się, w szczególności: walory i zagrożenia środowiskowe, formy ochronne, obszary zabudowane, wyłączone z zabudowy i przewidziane do zabudowy z rozróżnieniem ich cech funkcjonalnych, stan i kierunki rozwoju infrastruktury usługowej i technicznej, obszary, dla których mają być sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz obszary przewidywane do realizacji zadań i programów ponadlokalnych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, ustalającym dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalającym, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawą uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja wydawana jest na wniosek Inwestora i określa rodzaj inwestycji, warunki wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony osób trzecich.

W celu uzyskania:
• wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości,

należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem (kliknij tutaj) do Prezydenta Miasta Starachowice.

Author: Karolina Drab

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept