BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz tabelaryczny planów

Bilans terenu Gminy Starachowice:

1. Powierzchnia Starachowic - 3 185,0 ha,

2. Lasy zajmują 21,5% ogólnej powierzchni miasta – 684,78 ha,

3. Powierzchnia objęta obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego – 1 085 ha - o stanowi 34 % pokrycia miasta,

4. Powierzchnia objęta projektami planów – 206,1 ha. – 6,64% ogólnej powierzchni miasta.

Pozostały obszar, to tereny zainwestowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny wód oraz obszar słabo zainwestowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo wschodniej części miasta – 1 205,82 ha.

Poniżej wykaz tabelaryczny obowiązujących i aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Starachowice

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH I AKTUALNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE MIASTA STARACHOWICE STAN NA 30.09.2016 R.

 

  NAZWA PLANU RODZAJ AKTU PRAWNEGO

I DATA ZATWIERDZENIA

 

 POWIERZCHNIA

(ha)

 LOKALIZACJA

DOKUMENTACJI

 

 1  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ul. Radomską- Sportową –Widok  Uchwała Nr II/2/97

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.01.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Kieleckiego

Nr 11 poz. 40 z dnia 20.03.1997 r

 4,6

Referat Urbanistyki i Planowania  Przestrzennego

pok. 202

 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Długą – Przeskok – Polną – Zgodną – Iłżecką

 

Uchwała Nr XII/17/2017

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.11.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Kieleckiego

poz 198 z dnia 08.01.2018 r.

 

26,6  j.w
 3  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej wraz ze 150 m. strefą sanitarną

Uchwała Nr VII/11/2000

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 2.10.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 73 poz 650 z dnia 04.12.2000 r.

3,5  j.w
 4 Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego „Lubianka” Uchwała Nr VII/11/2000

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 2.10.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 73 poz 650 z dnia 04.12.2000 r.

ZMIANA

Uchwała Nr VIII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz 2526 z dnia 28.08.2017 r.

 

 

 72  j.w

 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami:

Iłżecką – Najświętszej Marii Panny – Krańcową – Długą

 

Uchwała Nr V/18/2002

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 126 poz.1575 z dnia 21.08.2002r.

 61,3  j.w

 

6


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie jednostki "Centrum"

Uchwała Nr IX/11/2022

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31.08.2022 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 3088 z dnia 09.09.2022 r.

 

 

14,00

 

 j.w

 7

 

 

 

 

7.1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką E5-POŁUDNIE

(OBOWIĄZUJE W ZAKRESIE 1MW)

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej
i 6 Września na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE

Uchwała Nr VIII/4/06

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23.10.2006 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 6 poz. 83 z dnia 12.01.2007 r.

Uchwała Nr XI/4/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.10.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 316 poz. 3860 z dnia 23.12.2011 r.

oraz

Uchwała Korygująca Nr XIV/13/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.12.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 389 z dnia 31.01.2012 r.

 22,54  j.w

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
C7 „ŁĄKI” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu C7 – Łąki

 Uchwała Nr VIII/5/06

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23.10.2006r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 61 poz. 966 z dnia 12.04.2007r.

oraz

Uchwała korygująca Nr I/7/07

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.01.2007r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 61 poz. 967 z dnia 12.04.2007r.

Uchwała Nr IX/11/08

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 3.10.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 243 poz. 3233 z dnia 25.11.2008 r.

 79,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,40

 j.w

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego – na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 – Wierzbnik

 

 

 

 

 

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Uchwała nr XI/20/09

Rady Miejskiej w Starachowicach z 27.11.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 30 poz.229 z 28.01.2010 r.

 

Uchwała nr IX/14/14

Rady Miejskiej w Starachowicach z 27.06.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz.2260 z 6sierpnia 2014 r.

 50,0

 

 

 

 

 

Zmiany tekstowe

w zakresie wskaźnika intensywnosi zabudowy

 j.w
 10  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostkiE 11 „Kolonijki 1”  Uchwała nr VIII/11/10

Rady Miejskiej w Starachowicach z 25.06.2010 r.

Dz. Urz. Woj Świętokrzyskiego

Nr 219 poz.2160 z 23.07.2010 r.

 21,2  j.w
 11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E 4 „Nowowiejska 2”

 

 Uchwała nr VIII/12/10

Rady Miejskiej w Starachowicach z 25.06.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 219 poz.2161 z 23.07.2010 r.

 19,6  
 12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Łączna, Pastwiska , Smugowa, Moniuszki  Uchwała Nr XVI/14/2010

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.12.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 35 poz. 492 z dnia 10.02.2011 r.

oraz

Uchwała Korygująca nr III/21/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25.03.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 118, poz. 1278 z dnia 10.05.2011 r.

 65,1  j.w

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr 1 mpzp w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 STREFA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr 2 mpzp w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 STREFA

 Uchwała Nr VIII/7/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.08.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 245 poz. 2823 z dnia 12.10.2011 r.

oraz

Uchwała Korygująca Nr XI/3/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.10.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr 295 poz. 3437 z dnia 13.12.2011 r.

Zmiana nr 1 mpzp w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 STREFA oraz

Uchwała Korygująca Nr V/9/2014

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25.04.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 1690 z dnia 3.06.2014 r.

Uchwała Nr IX/97/2016

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26.08.2016 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

Nr poz. 2937z dnia 30.08.2016 r.

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiany dot. linii zabudowy w w obszarze oznaczonym 36P oraz w zakresie miejsc parkingowych na całym obszarze planu

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana dot. dopuszczenia zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej ul. Radomskiej

 j.w
 14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice  Uchwała Nr XIV/12/2011

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.12.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 520 z dnia 13.02.2012 r.

oraz

Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr IG-III.4130.2.2012
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 523 z dnia 13.02.2012 r.

 38,0  j.w
 15 Zmiana Miejscowego Plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic: Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki
– na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostka E8 – „PODLESIE.”
Uchwała Nr V/3/2012

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25.05.2012r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 1970 z dnia 04.07.2012r.

 70,79  j.w
 16  Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki C1 – Łazy Zachód  Uchwała Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej z dnia
29 czerwca 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 2391 z dnia 28.08.2012r.

 16,3

j.w

tekst jednolity

 17  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny,Al. Wyzwolenia - na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką E7 – PKS.  Uchwała Nr VI/11/2012

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia

29 czerwca 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 2392 z dnia 28.08.2012r.

 62,70  j.w
 18  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
E4 – NOWOWIEJSKA 1.
 Uchwała Nr X/8/2012

Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia

26 października 2012r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 3374 z dnia 4.12.2012r.

 27,13  jw.
 19  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki

„Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice

 Uchwała Nr XII/12/2013
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
21 czerwca 2013r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 2892 z dnia 22.07.2013r.

 23,3  jw.
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Dolne”

w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice

Uchwała Nr III/10/2017
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
24 lutego 2017r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 1157 z dnia 31.03.2017r.

 
1,9 jw. 
21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Starachowice Wschodnie”

w obrębie jednostki B9 Wierzbnik na obszarze miasta Starachowice

Uchwała Nr VII/17/2017
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
30 czerwca 2017r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego

poz. 2464 z dnia 17 sierpnia 2017r. 

3,4 jw. 
  OGÓŁEM   1084,96  
Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept