BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program ograniczenia niskiej emisji

Podstawowy czynnik zanieczyszczeń powietrza w obszarach zurbanizowanych stanowi tzw. niska emisja.

W powszechnym rozumieniu obejmuje emisję pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i domowych, niskosprawnych pieców grzewczych oraz ze źródeł komunikacyjnych. Główną przyczyną emisji zanieczyszczeń z tej grupy źródeł jest spalanie paliw stałych, prowadzone w sposób mało efektywny, w których często używany jest węgiel o złej charakterystyce energetycznej (znacznie zasiarczony, niskokaloryczny), muł węglowy, a także odpady z gospodarstw domowych. Powszechność stosowania węglowych źródeł ciepła małych mocy sprawia, że zagrożenie niską emisją dotyczy niemal każdego miasta i gminy w Polsce. Efekty niskiej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego, a zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery oddziałują niekorzystnie na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, a w szczególności na zdrowie człowieka.

Podstawowym założeniem programu jest określenie bieżących i długofalowych kierunków działań w obszarze możliwości ograniczenia niskiej emisji, które w sposób pozytywny oddziaływać będą na stan jakości powietrza, środowisko naturalne oraz warunki życia mieszkańców miasta i okolic. Program PONE przedstawia skonkretyzowane zadania inwestycyjne, jakie należy przedsięwziąć dla osiągnięcia celu jego opracowania i wdrożenia.

Celem realizacji PONE jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw w sektorze komunalno - bytowym. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na paliwa, w szczególności te charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami emisyjności.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych

Mieszkańcy Starachowic mają możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Dofinansowaniu podlega tylko jedno z ww. przedsięwzięć.

Zgodnie z przyjętym regulaminem z dofinansowania mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania udzielane jest inwestycjom, które polegają na zmianie systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, które w sposób rzeczywisty ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jest to likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym oraz ich zastąpienie systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym, olejowym, bądź opartymi na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie stosownego wniosku przed przystąpieniem do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny lub przed montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. Po weryfikacji wniosku oraz przeprowadzeniu oględzin mających na celu stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji, następuje podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jej kwota w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 2.000 zł, natomiast w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych również 30%, nie więcej niż 2500 zł.

W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności wpływu. W przypadku dokonania zmiany systemu ogrzewania lub montażu kolektorów przed podpisaniem umowy dotacji niemożliwe jest ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu pompy ciepła/kolektorów słonecznych

 

 

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept