BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

PWiK Spółka z o.o.

 loga ok kolor 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

 

siedziba pwik ulica iglasta 5 w starachowicach

Pogotowie Wodociągowe 994

Biuro Obsługi Klienta

tel. 41 275 03 57, 41 275 03 67

Wydział Sieci Wod.-Kan.i Utrzymania Ruchu

tel. 41 275 03 48, 41 275 03 49

Dział Techniczny i Przygotowania Produkcji

tel. 41 275 03 25, 41 275 03 68

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 41 275 03 22

Sekretariat Zarządu

tel. 41 274 63 53, Fax. 41 275 03 36

www.pwik.starachowice.pl

poczta@pwik.starachowice.pl

 

 

Prezes Zarządu – Jerzy Miśkiewicz

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący: Marta Woźniak

Członek: Sławomir Gierada

Członek: Marcin Piętak

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 79 360 800 zł i jest on podzielony na 132 268 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.
Struktura udziałów w kapitale zakładowym przedstawia się następująco:
Gmina Starachowice 102 118 udziałów po 600 zł o łącznej wartości 61 270 800 zł (77,21%)
Gmina Wąchock 19 734 udziały po 600 zł o łącznej wartości 11 840 400 zł (14,92%)
Gmina Mirzec 5 718 udziałów po 600 zł o łącznej wartości 3 430 800 zł (4,32%)
Gmina Brody 4 698 udziałów po 600 zł o łącznej wartości 2 818 800 zł (3,55%).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach to firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Powstała w 1950 roku jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, aby w 1998 roku wyłonić obecny PWiK ze struktur Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. 

Prowadzimy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie czterech gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest wszelka dopuszczona prawem działalność gospodarcza, usługowa, handlowa i wytwórcza w obrocie krajowym i zagranicznym, służąca zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, a w szczególności: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Świadczenie najwyższej jakości usług dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków to nasz cel, który konsekwentnie realizujemy każdego dnia. Nasza woda jest jedyna w swoim rodzaju, bowiem Starachowice i okoliczne gminy zaopatrywane są z ujęcia wód głębinowych z utworów jurajskich w Trębowcu. Jest ona oceniana według klasyfikacji wód podziemnych jako „wysokiej jakości”, odznaczająca się bogatym składem mikroelementów niezbędnych dla zdrowia człowieka.

Obecnie Spółka obsługuje:
- sieci wodociągowe o długości 751 km
- sieci kanalizacyjne o długości 527 km
- 3 ujęcia wody: Trębowiec, Wielka Wieś i Rataje
- 94 przepompownie
- 11 hydroforni
- 2 oczyszczalnie ścieków: Starachowice, Trębowiec.

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim w celu zapewnienia rzetelności świadczonych usług, potwierdzając kompetencje techniczne, zachowując bezstronność i niezależność Laboratorium PWiK wdrożyło i wciąż utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowane Laboratorium oferuje kompleksowe badania wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym oraz badanie ścieków, wody powierzchniowej i wód opadowych, potwierdzone Certyfikatem Akredytacji PCA Nr AB 1012. Posiada jako jedyne w regionie mobilne przenośne urządzenie do automatycznego pobierania średniodobowych próbek ścieków.
Ze szczególną uwagą traktowane są przez Spółkę obowiązki w zakresie ochrony środowiska, jakie nakłada na nas członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem działalności Spółki stało się więc uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Starachowicach oraz okolicznych gminach poprzez zrealizowanie Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków” do którego w 2004 roku decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Spójności.
W ówczesnym czasie był to jedyny projekt z regionu świętokrzyskiego, a także jedna z 22 pierwszych inwestycji w Polsce realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie obejmowało:
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starachowicach
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice oraz gminach: Mirzec i Wąchock
- modernizację ujęcia wody w Trębowcu wraz ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka
- budowę magistrali wodociągowej Stacja Uzdatniania Wody Trębowiec - Stacja Wodociągowa Majówka.
Projekt spełnił wyjątkową misję społeczną, jaką jest dostosowanie poziomu życia naszej społeczności lokalnej do poziomu krajów europejskich.

unia
W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucją Wdrażającą,a Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na jego realizację. Wartość Projektu wynosi: 33 919 006,48 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi: 17 579 972,86 zł.

W dniu 11 sierpnia 2017 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu nr 2/POIS/2017 Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” z firmą OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Juliusza Lea 112. Wartość Kontraktu po aneksowaniu umowy wynosi: 629 719,36 zł brutto. Termin realizacji ww. Kontraktu to: 30 czerwca 2021 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” z firmą Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obrońców Modlina 16. Wartość Kontraktu po aneksowaniu umowy wynosi: 25 156 501,11 zł brutto. Termin realizacji ww. Kontraktu to: 30 kwietnia 2021 r.

W styczniu 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaakceptował rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec.

W dniu 7 września 2020 roku nastąpiło podpisanie Umowy Nr 3/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec” a w tym:
- Zadanie 11, Kontrakt 3, część A „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” (długość sieci grawitacyjnej 2,1km, długość sieci tłocznej 0,8 km, ilość przepompowni 2 sztuki).
- Zadanie 11, Kontrakt 3, część B „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec” (długość sieci grawitacyjnej 1,7 km, długość sieci tłocznej 0,8 km, ilość przepompowni 1 sztuka, przejść kanalizacji sanitarnej pod drogą o łącznej długości 0,1 km 6 sztuk), z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP”. Termin wykonania Umowy: do dnia 6 września 2021roku. Wynagrodzenie wykonawcy:
- Zadanie 11, Kontrakt 3, część A „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” 2.618.756,10 zł brutto,
- Zadanie 11, Kontrakt 3, część B „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec” 2.145.101,55 zł brutto.

Celem strategicznym realizowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów, a także umożliwi nowym użytkownikom korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. przypomina Odbiorcom jak prawidłowo korzystać z sieci kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane. Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są z bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy z kuchni, łazienki z mycia, prania, toalety itp. Definicję ścieków bytowych określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180), która mówi, ze ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.Każdego roku pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach usuwają setki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.
Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.
Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej obciążające Spółkę ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe oraz zgodne z umową ich eksploatowanie i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady - dla Naszego wspólnego dobra.

 

 

Author: Magdalena Kozera
kozeram@pwik.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept