BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Logo Zakładu Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach

 ul. Na Szlakowisku 8
27 - 200 Starachowice

Tel. + 48 41 274 - 80 – 53

Fax + 48 41 274 - 78 - 46

 

Pogotowie ciepłownicze

Tel. +48 41 274 - 85 – 77

Tel. +48 606 472 357


www.zecstar.pl


www.facebook.com/zecstarPrezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - Pan Marcin Pocheć

 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Elżbieta Śreniawska

Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Kacprzak

Członek Rady Nadzorczej - Pan Zbigniew Lipa

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYNOSI 24 945 000,00 zł

GMINA STARACHOWICE POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM

  

  


 

 

Przedmiot działalności

Głównym polem działania Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach w zakresie energii cieplnej jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła sieciowego. Jest to inwestycja, która gwarantuje liczne korzyści finansowe dla swoich odbiorców.

Naszymi klientami są instytucje, zakłady, spółdzielnie i organizacje oraz odbiorcy indywidualni.

Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie koncesji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Zakład Energetyki Cieplnej gwarantuje stabilność cen. Ponadto oferowane ciepło jest bezpieczne i gwarantuje komfort użytkowania. Odbiorca nie musi się martwić o zapasy opału, transport czy jego przechowywanie. Pomieszczenia są stale ciepłe z możliwością regulacji temperatury, a ciepła woda dostarczana jest do użytkowników poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni. Ciepło sieciowe to również dbałość o środowisko. Jego wytwarzanie i przesył odbywają się przy zastosowaniu nowoczesnych proekologicznych technologii.

Misja

Misją Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach jest niezawodne zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie:

 • Zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody,
 • Minimalizacji kosztów działania,
 • Zapewnienia społecznie akceptowalnego poziomu cen i stawek opłat za usługi ciepłownicze.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach jest ukierunkowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z najwyższymi standardami oraz na wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz bezwzględne przestrzeganie norm i zasad ochrony środowiska.

Strategia

W działalności Spółki wytyczone cele pozwalają zrozumieć dokąd zmierza organizacja. Opracowana Strategia Rozwoju Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach jest zgodna z Polityką energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej do 2030 roku. Ma ona stanowić koncepcję działań pozwalającą podejmować wyzwania w przyszłości. Podstawą planowania strategicznego jest właściwa diagnoza stanu obecnego i prognoza dotycząca rozwoju wydarzeń w otoczeniu firmy. Stwarza to możliwości wyznaczenia kierunku działań oraz zbudowania poprawnej strategii rozwoju. Strategia jest wizją przewidywanych celów, określa priorytety oraz kierunki rozwoju w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Cele zawarte w strategii mają charakter długoterminowy i przyczyniają się do trwałego rozwoju firmy. Niniejsza strategia obejmuje horyzontem czasowym lata 2016 – 2020.

Realizacja misji i wynikającej z niej strategii obejmuje wszystkie obszary aktywności Spółki zgrupowane w następujących strategiach funkcjonalnych:

 • Strategia rozwoju rynku,
 • Strategia w obszarze produkcji i dystrybucji,
 • Strategia w obszarze ochrony środowiska,
 • Strategia dywersyfikacji produkcji,
 • Strategia sprostania konkurencji,
 • Strategia zarządzania Spółką.

Aktualne uwarunkowania oraz trendy w rozwoju ciepłownictwa w Polsce powodują, iż strategiczne działania firmy do roku 2020 skupiają się w kilku podstawowych obszarach:

 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych odbiorców,
 • Poszerzanie oferty usług ciepłowniczych,
 • Dywersyfikacja produkcji,
 • Wprowadzanie nowych technologii w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
 • Usprawnienia organizacyjne oraz techniczne dystrybucji ciepła, nadzoru i kontroli pracy systemu,
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego,
 • Ochrona środowiska,
 • Obniżanie kosztów funkcjonowania Spółki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów stałych.

Celem nadrzędnym wszelkich wprowadzanych rozwiązań w tych obszarach jest:

 1. Zapewnienie możliwości pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców oraz utrzymanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa energetycznego,
 2. Podwyższanie standardów jakościowych zaopatrzenia w ciepło,
 3. Podniesienie efektywności wykorzystania paliw i energii, w tym energii odnawialnej oraz energii produkowanej w skojarzeniu,
 4. Obniżenie łącznych kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych społeczeństwa lokalnego,
 5. Utrzymanie pozycji na rynku, w warunkach konkurencji.

 

Produkcja węzłów cieplnych


Węzeł cieplny to zespół urządzeń połączonych ze sobą rurociągami w taki sposób, aby umożliwić przekazywanie energii cieplnej między siecią ciepłowniczą a instalacjami wewnętrznymi np. centralnego ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza.

Zakład Energetyki Cieplnej oferuje szeroki asortyment kompaktowych węzłów cieplnych. Węzły wykonywane są na podstawie indywidualnego projektu technicznego, a w związku z tym dostosowane do specyfiki instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub ciepła technologicznego.
Regulacja parametrów pracy oparta jest na automatyce pogodowej.

Węzły wyposażone są w nowoczesną, energooszczędną armaturę regulacyjną, pomiarową, pompy, urządzenia stabilizujące ciśnienie renomowanych producentów polskich i zagranicznych, m.in.:

 1. Danfoss Poland Sp. z o. o.,
 2. SWEP International AB,
 3. Grundfoss Pompy Sp. z o. o.,
 4. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o. o.,
 5. Kamstrup Sp. z o. o.,
 6. Reflex - POLSKA Sp. z o. o.,
 7. INSTALMED Sp. j.,
 8. Apator Powogaz S. A.,
 9. Armatura Kraków S. A.,
 10. BROEN S. A.,
 11. NAVAL OY.

 

 

Przyłączenia

Zainteresowanym podmiotom, instytucjom i wspólnotom mieszkaniowym przedstawiamy ofertę zasilania obiektu z miejskiej sieci ciepłowniczej. W naszych ofertach proponujemy korzystne warunki podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących, modernizowanych i nowobudowanych obiektów na terenie Starachowic.

Oferta obejmuje wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza i węzła cieplnego:
 - na koszt ZEC - węzeł stanowić będzie własność ZEC, który będzie ponosił pełne koszty jego utrzymania, konserwacji, remontów i energii elektrycznej dla potrzeb wezła, rozliczenia za ciepło  - według cennika T2
 - na koszt Odbiorcy - na podstawie zlecenia ZEC może podjąć się wykonania części technologicznej węzła, po wykonaniu węzeł będzie własnością Odbiorcy, który będzie ponosił koszty jego utrzymania, rozliczenia za ciepło według cennika T1.


Działalność dodatkowa


Wychodząc naprzeciw klientom Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach oferuje szereg usług z zakresu projektowania, doradztwa i eksploatacji urządzeń między innymi takich jak:

 - usuwanie awarii,
 - naprawa wezłów cieplnych,
 - doradztwo i projektowanie techniczno - inżynieryjne na terenie całego kraju,
 - opracowanie audytu energetycznego budynków,
 - projektowanie instalacji sanitarnych i ciepłowniczych,
 - produkcja wymienników ciepła,
 - sprzedaż detaliczna i hurtowa węgla i miału opałowego,
 - projektowanie instalacji sanitarnych i ciepłowniczych.

 

 Usługi eksploatacyjne


Dla właścicieli lub reprezentantów nieruchomości posiadających w zasobach własne wezły cieplne, kierujemy ofertę usług eksploatacji i konserwacji tych urządzeń. Nasz zespół pracowników, poziom świadczonej przez nich usługi, posiadany sprzęt i bieżący nadzór zapewnią:
 - długoletnią i niezawodną pracę urządzeń,
 - optymalne zużycie ciepła,
 - optymalizację kosztów ogrzewania,
 - doradztwo techniczne wykwalifikowanych specjalistów ZEC,
 - całodobowe Pogotowie Ciepłownicze.

 

 

grafika człowiek i ekologia

 

 STARACHOWICE – MIASTO SAMOWYSTARCZALNE ENERGETYCZNIE


          Dzisiejsza rzeczywistość, globalizacja, galopująca konsumpcja, wymusza wprowadzanie w życie nowych technologii. I tak po roku 2022 ciepłownie węglowe o mocy powyżej 50 MW będą musiały być wyposażone w instalacje m. in. do odsiarczania i odpylania. Koszt zakupu takich urządzeń to niejednokrotnie wydatek rzędu dziesiątków milionów złotych. Przedsiębiorstwa ciepłownicze stają przed wyzwaniem dostosowania swojej technologii do spełnienia wymogów w zakresie ochrony środowiska. Wydaje się też oczywiste, że w przyszłości coraz częściej węgiel, który w istocie jest zasobem wyczerpywalnym, jako źródło ciepła będzie zastępowany przez źródła energii odnawialnej lub inne paliwa alternatywne oraz przyjazne środowisku technologie i rozwiązania bardziej efektywne, które przy okazji mogą okazać się w ostatecznym rozrachunku tańsze dla finalnych odbiorców.


Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach rozpoczął prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań i kierunków rozwoju spółki, które pomimo koniecznych nakładów inwestycyjnych pomogą zapobiec lub ograniczą wzrost cen ciepła w przyszłości, zwłaszcza po roku 2022. Przygotowana koncepcja zakłada budowę na terenie obecnej Ciepłowni zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej całkowicie nowego bloku energetycznego, który będzie wytwarzał ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców Starachowic. Blok energetyczny będzie opalany paliwem alternatywnym w postaci przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, które nie nadają się do dalszego recyklingu i których zakopywanie na składowiskach odpadów jest prawnie zabronione. Produkowane ciepło z odpadów zastąpi około 45% dotychczasowej produkcji ciepła z kotłów opalanych miałem węglowym o niskiej sprawności. Ograniczy to negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla oraz zmniejszy koszty emisji gazów cieplarnianych CO2.

Starachowice dzięki swojemu położeniu oraz specyfice miejskiego systemu ciepłowniczego opartego na pracy dwóch ciepłowni, mają bezprecedensową szansę na stworzenie modelowego, samowystarczalnego energetycznie regionu. Nadzieję oraz szansę otwiera projekt budowy nowej instalacji termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych do produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji tzw. „ITPOK”.

Najwięcej kontrowersji przy tego typu inwestycjach wynika zwykle z braku dostatecznej wiedzy o tym jak działa nowoczesna instalacja do termicznego przekształcania odpadów. Szczególnie wiele obaw budzi sposób postępowania z odpadami czyli transport, składowanie oraz to, co dostaje się atmosfery w wyniku ich spalania.
Rozwiązanie, które ma szansę być zrealizowane w Starachowicach, zakłada budowę instalacji pozwalającej uzyskać moc cieplną z paliwa alternatywnego w postaci odpadów i osadów ściekowych o wartości ok. 13MW. Energia z odpadów zostanie zagospodarowana w instalacji kogeneracyjnej z turbiną ORC, mogącej dostarczyć jednocześnie ciepło o mocy 7,83 MWt i energię elektryczną o mocy nominalnej 1,86 MWel. Technologia ITPOK odpowiada wymogom najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT) zawartym w dyrektywie 2010/75/UE203 i jest technologią sprawdzoną w kilku pracujących instalacjach.

przykladowa instalacja itpok funkcjonujaca w d bamberg niemcy 

przykladowa instalacja itpok funkcjonujaca w d bamberg niemcy 2

 

Wielkość i moc planowanego w Starachowicach ITPOK dobrano tak, aby zagospodarować całość lokalnie dostępnych odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło i potrzeby centralnej ciepłej wody (c.c.w) z sieci ciepłowniczej w Starachowicach o mocy od 4,5MWt do 7,8 MWt.

schemat instalacji termicznego przetwarzania odpadow komunalnych

 

Odpady komunalne ze składowisk w Janiku i Janczycach będą na bieżąco dostarczane do ITPOK w odpowiednio do tego przystosowanych i szczelnie zabezpieczonych kontenerach i pozostaną w nich aż do momentu wykorzystania w procesie produkcji ciepła. Zakłada się, że dziennie będą dostarczane 4 kontenery z odpadami.

kontener z odpadami

Proces spalania jest zautomatyzowany i przebiega pod stałą kontrolą w ściśle określonych warunkach (w temperaturze ok. 900 C), gwarantujących unieszkodliwienie niebezpiecznych dla zdrowia substancji lotnych. Powstające spaliny poddawane są następnie procesom technologicznym, w wyniku których zostają oczyszczone i dopiero w takiej postaci mogą zostać wypuszczone do atmosfery. Emisja spalin jest całodobowo monitorowana, a to co „wylatuje z komina” jest w efekcie bezpieczniejsze od spalin z tradycyjnych ciepłowni węglowych.
Zarząd ZEC Starachowice konsultował zagadnienia techniczne i te dotyczące bezpieczeństwa z naukowcami z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz z innymi ośrodkami naukowymi jak również autorytetami w tej dziedzinie zarówno w Polsce jak i Niemczech oraz Szwajcarii. Proponowane rozwiązanie i technologia są sprawdzone w istniejących i pracujących już instalacjach, a ich podstawowe korzyści to m.in.:


1. Kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania przetworzonych odpadów komunalnych i osadów ściekowych poprzez wykorzystanie całego potencjału energii z tych odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego,
2. Stworzenie modelu „samowystarczalności energetycznej regionu” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie,
3. Zastąpienie 45 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z odpadów i zmniejszenie zużycia węgla oraz emisji CO2,
4. Poprawa wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Starachowicach i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców,
5. Zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest prawnie zabronione,
6. Ograniczenie wielkości emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji poprzez budowę ITPOK jako instalacji zeroemisyjnej,
7. Zmniejszenie kosztów zagospodarowania osadów ściekowych poprzez ich energetyczne wykorzystanie, co w przyszłości ograniczy koszty związane z ich utylizacją i w efekcie będzie to korzystne finansowo dla odbiorców ciepła jak i wody,
8. Zwiększenie pewności zasilania w ciepło poprzez budowę nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
9. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych,
10. Wykorzystanie lokalnego „paliwa” do produkcji ciepła częściowo uniezależnia cenę za ciepło od zmian cen paliw na rynku,
11. Gwarancja przyłączenia się nowych odbiorców w ramach likwidacji niskiej emisji do sieci efektywnej energetycznie po niższych kosztach.


Planowana budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów ma co do zasady służyć mieszkańcom miasta. Zarządowi ZEC, mimo iż jest przekonany o słuszności i potrzebie realizacji ITPOK, zależy jednak aby mieszkańcy miasta byli rzetelnie i uczciwie informowani o wszystkich zaletach i wadach projektu. Z pewnością nie byłoby z korzyścią dla samych mieszkańców, gdyby z powodu niezrozumienia lub podsycania nieuzasadnionych obaw odrzucili dobry projekt.

 

 pdfraport_oddzialywania_na_srodowisko.pdf3.74 MB

 

 

 

                   

 

 

Author: Anna Rębalska
sekretariat@zecstar.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept