BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek rolny - osoby fizyczne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownicy zajmujący się podatkiem rolnym od osób fizycznych:

Elżbieta Piszczyk (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 43

e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Kinga Grosicka (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 28

e-mail: kinga.grosicka@starachowice.eu

Renata Wójcik (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 54

renata.wojcik@starachowice.eu

Paulina Wójcik (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 48

paulina.wojcik@starachowice.eu

 

II. STAWKI PODATKOWE:

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym „Rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy”.

Rada Miejska w Starachowicach skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym i na 2024 rok obniżyła średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 89,63 zł za 1 kwintal do kwoty 75,00 zł za 1 kwintal.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego na 2024 rok wynosi 187,50 zł, z 1 ha fizycznego 375,00 zł.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYDANIA DECYZJI:

Informacja podatkowa albo korekta informacji - na formularzu wg wzoru IPN-1(druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Do informacji należy dołączyć wykaz współwłaścicieli, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej osób - na formularzu wg wzoru WW-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Druki informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 obowiązujące od 1 lipca 2019 roku znajdziesz tutaj

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:

I rata do 15 marca każdego roku;

II rata do 15 maja każdego roku;

III rata do 15 września każdego roku;

IV rata do15 listopada każdego roku

lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, dla którego upłynęły wyżej podane terminy płatności.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie podanym w decyzji podatkowej.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku rolnego:

 drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w decyzji

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej

 

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Informację o gruntach sporządzoną na formularzu wg wzoru należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku w zakresie podatku rolnego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zostanie jest naliczony podatek od nieruchomości według stawek odpowiednich dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 6a ust.1 do 4 ustawy z dnia 15.11.1984 r. O podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.)

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept