BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Dowody osobiste

 

1. JAK WYROBIĆ DOWÓD OSOBISTY?


Jak wyrobić nowy dowód osobisty?

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście w siedzibie organu gminy.

 • UWAGA !!! Od 29 grudnia 2003r. nie trzeba wypełniać wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych.
 • aktualna fotografia przedstawiająca wizerunek twarzy na wprost o wymiarach 35mm x 45mm wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dodatkowe informacje na temat fotografii poniżej),
 • dowód osobisty do wglądu lub w przypadku utraty dowodu osobistego inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy).   Uwaga : Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy o dowodach osobistych organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.
 • w przypadku obcokrajowca, który nabył obywatelstwo polskie i ubiega się o wydanie dowodu osobistego do wglądu należy przedłożyć dodatkowo poświadczenie obywatelstwa polskiego i dokument podróży np. paszport, karta pobytu

Dodatkowe informacje

 • Osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego musi zgłosić się osobiście , w przypaku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie dodatkowo wymagana jest obecność jednego z rodziców, opiekuna lub kuratora.
 • Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. W przypadku osób powyżej 5 roku życia, których wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony    w formie elektronicznej muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. 
 • W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby. W przypadku Urzędu Miejskiego w Starachowicach miejsce pobytu osoby musi znajdować się na terenie powiatu starachowickiego. 

Złożenie wniosku przez INTERNET

 Od 29 grudnia 2023r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet. Potrzebne będą do tego profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód.  Pozwolą one na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

Co nalezy zrobić, aby złożyć wniosek przez internet:

 • Wejdź na stronę www.mobywatel.gov.pl
 • Wybierz jeden ze sposobów logowania.
 • Po lewej stronie z menu wybierz opcję "Załatw sprawę online", a następnie "Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Pokażą się Twoje dane. Sprawdź czy są poprawne.
 • Uzupełnij brakujące informacje.
 • Wgraj plik zawierający Twoją fotografię. Plik musi mieć rozdzielczość co najmniej 492x633 pikseli. Jego wielkość nie może przekraczać 2,5 MB. Fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach. Możesz też dołączyć załączniki, które są konieczne. 
 • Sprawdź jeszcze raz wszystkie dane i podpisz wniosek. Można to zrobić na trzy sposoby: podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym. 
 • Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą. W skrzynce znajdziesz dokument z informacją, do którego urzędu powinieneś się zgłosić, aby złożyć wzór podpisu. Pracownik urzędu pobierze też od Ciebie odciski palców. Masz na to 30 dni.
 • Jeśli nie zgłosisz się do urzędu w terminie 30 dni, Twój wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

Wzór podpisu i odciski palców pobiera się u osób powyżej 12 roku życia. Odciski palców są weryfikowane przy odbiorze dowodu osobistego. 

Informacje dotyczące fotografii

Aktualna fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35mm x 45 mm, wzór zdjęcia wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadajace fotografii o wymiarach 35mm x 45 mm, spełniającej powyższe wymogi.• Dotychczasowy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku utraty dotychczasowego dowodu osobistego.• W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy, może w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.• Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).• Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Co zawiera E-dowód

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN jest potrzebny jeśli chcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni e-dowód żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie danych zapisanych w wartswie elktronicznej . 

Dodatkowo zawarte są 3 certyfikaty:

 • certyfikat potwierdzenia obecności - nie wymaga kodu PIN,
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia- wymaga 4-cyfrowego kodu PIN, 
 • certyfikat podpisu osobistego - wymaga 6-cyfrowego kodu PIN,
 • przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego,

Kody PIN możemy ustalić przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy.

 Warstwa elektroniczna dowodu zawiera oprócz wyżej wymienionych certyfikatów również dane biometryczne, wizerunek twarzy, podpis, odciski palców

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI:

• 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

♦ OPŁATY

• Brak opłat

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter.

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn. zmn.).

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30


2. JAK ODEBRAĆ DOWÓD OSOBISTY?


Jak odebrać dowód osobisty?

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic,opiekun lub kurator. Powyżej 13 roku życia wymaga jest obecność posiadacza dowodu w celu zweryfikowania odcisków palców. 
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, opiekun  albo kurator. Powyżej 13 roku życia wymaga jest obecność posiadacza dowodu w celu zweryfikowania odcisków palców. 
 • Obecność dzieci przy odbiorze dowodu osobistego nie jest wymagana w  przypadku dzieci do 12 roku życia, których tożsamość była potwierdzona przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego .
 • Dzieci do 12 roku życia, którym wniosek został złożony w formie elektronicznej muszą być obecne przy odbiorze dowodu osobistego. Nie dotyczy to osób do 5 roku życia.
 • W przypadku osób, których wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu osoby (stacja mobilna) odbioru dowodu osobistego może dokonać pelnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu osobistego. 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11 parter .

♦ PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późn. zm.).

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 7 stycznia 2020 r.r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e- mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:304. JAK ZGŁOSIĆ UTRATĘ LUB USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO?

Jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego?

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście lub przez pełnomocnicka legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późń. zm.).

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał  zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wzór formularza
• Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego)

♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późń. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 z późn. zmn ).

• Ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późń. zm.).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46. 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

5. ZASTRZEŻENIE LUB COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU  PESEL

17 listopada 2023r. jest możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numereu PESEL. Zgodnie z informacją Ministraca Cyfryzacji w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U z 2023r., poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenie, które nastąpią od 1 czerwca 2024r. 

 

W przypadku zastrzegania numeru PESEL w urzędzie konieczny będzie wniosek złożóny w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia. 

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

 1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
 2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
 3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
 4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
 5. Podglądu historii zmian statusu.

 

Jak to zrobić?

 1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl.
 2. Wykorzystując aplikację mObywatel. 
 3. Osobiście w dowolnym organie gminy.

 

 • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcia takiego zastrzeżenia,wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
 • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim , jak i cudzoziemców,
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEl można dokonać przez pełnomicka, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL,
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun lub kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzjące wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,

Z urzędu dokonuje się zastrzeżenia numeru PESEL w przypadku:

 • unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (cofnięcie zastrzeżenia będzie możliwe tylko na wniosek),
 • rejestracji w rejestrze PESEL danych o zgonie,

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

-  dokument potwierdzający tożsamość

- pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL 


♦ OPŁATY

• Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie dotyczy

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 z późń. zm.).

• Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamośći (tj. Dz. U z 2023r., poz. 1394 z późn. zmn.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46. 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

 
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept