BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, i rejestru PESEL, można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17utego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. zm).

Uwaga!!! Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Z rejestru Pesel dane udostepniają:

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, októrych mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022r. poz. 1191 z poźń. zm),

2. Minister właściwy do spraw wewnętrzych, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych, o których mowa w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022r. poz. 1191 z poźń. zm),

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokument potwierdzający ten interes.

Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to:

• przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

• w przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

♦ KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne oraz podmioty mające interes prawny lub faktyczny, z którego wynika potrzeba uzyskania danych

♦ CZAS REALIZACJI

• w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku,

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL wzór wniosku

• Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL – 31,00 zł

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – 17,00 zł

• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

♦ OPŁATY

• 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

• 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

• Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach  SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

• Podmiotom, wymienionym w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm) dane udostępnia się nieodpłatnie.

♦ TRYB ODWOŁACZY

• W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach pokój nr 1, parter

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022r. poz. 1191 t.j),

• ustawa z dnia 10 maja 2018r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020r. poz.1546 z późn. zm),

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipiec 2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2022r. poz. 1493)

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r, poz. 2482).

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept