BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Meldunki

 

1. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY


Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania, natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Osoba, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego bądź czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie pobytu stałego lub w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.obywatel.gov.pl lub na stronie www.epuap.gov.pl lub w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje. 

Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje właściciel lub najemca lokalu na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. W przypadku, gdy osoba dokonuje zameldowania drogą elektroniczną dołącza do formularza meldunkowego dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego prawem do lokalu odtoświadczenie_właściciela.odt11.75 KB

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, orzeczenie sądu, przydział lokalu.

W celu zameldowania się na pobyt stały lub czasowy nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu. Wymeldowanie następuje automatycznie przy zameldowaniu się w nowym miejscu pobytu. Obywatel może dokonać również przy zameldowaniu na pobyt stały wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Czynności zgłoszenia danych w zastępstwie osoby zobowiązanej do zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, oraz po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy organ wydaje wyłącznie na wniosek danej osoby. Zaświadczenia o zameldowaniu są ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

W przypadku, gdy dane zgłoszonedo zameldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu, bądź odmowie zameldowania, orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.

Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium RP, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” wzór druku  lub „zgłoszenie pobytu czasowego”wzór druku

• Dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - oryginał do wglądu

• Pełnomocnictwo, jeśli czynność zameldowania ma być dokonana przez pełnomocnika pełnomocnictwo_do_spraw_meldunkowych

♦ OPŁATY

• Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie podlegają opłacie skarbowej.

• Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy przez pełnomocnika, należy dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940  Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu i wnukom.♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie przysługuje

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r., w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 930),

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późń. zm.),

• ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

2. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY CUDZOZIEMCA

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Zameldowania na pobyt stały można dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie pobytu stałego lub w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.obywatel.gov.pl lub na stronie www.epuap.gpv.pl lub w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

Zameldowania przez Internet (w formie dokumentu elektronicznego) NIE MOŻE dokonać cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw. 

Czynności zgłoszenia danych dotyczących zameldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, oraz po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Ponadto potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje właściciel lub najemca lokalu na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: akt notarialny, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, orzeczenie sądu, przydział lokalu.

Zezwolenie na osiedlenie się, kartę pobytu stałego oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Deklarowany przez cudzoziemca pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie,

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” wzór druku lub „ Zgłoszenie pobytu czasowego”wzór druku

• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - oryginał do wglądu,

• ważny paszport, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

• pełnomocnictwo, jeśli czynność zameldowania ma być dokonana przez pełnomocnika

• do zameldowania na pobyt stały ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

• karta pobytu wydana w związku z: udzieleniem zezwolenia na pobyt stały

• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

• ochrony uzupełniającej

• decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

• decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

♦ DO ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY:

• wiza, a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy, lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- dokument podróży),

♦ LUB

• tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

• karta pobytu,

• dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

• zezwolenie na pobyt czasowy,

• zezwolenie na pobyt stały,

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

• udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,

• zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ OPŁATY

• Czynności zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie podlegają opłacie skarbowej.

• Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy przez pełnomocnika, należy dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu i wnukom.

 

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie przysługuje

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz. 1121 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późń. zm.)

• ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 519 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 930)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

3. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, oraz po okazaniu przez pełnomocnika dowodu osobistego do wglądu, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, można złożyć w formie pisemnej, lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełnienia formularzy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wypełniony formularz "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" wzór druku lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” wzór druku

• Dowód osobisty do wglądu, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

• Pełnomocnictwo, jeśli czynność wymeldowania ma być dokonana przez pełnomocnika pełnomocnictwo_do_spraw_meldunkowych

♦ OPŁATY

• Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

• Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenia pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu i wnukom.

• Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie przysługuje

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 930)

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( t.j Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późń. zm.)

• ustawa z dnia 10 maja 2018r r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46,41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30 od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

4. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej


Osoba zamieszkująca pod danym adresem, w lokalu, w którym nie są uregulowane sprawy własnościowe może złożyć wniosek o zameldowanie. W związku z tym osoba chcąc dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące musi złożyć podanie. Po złożeniu podania przeprowadzane jest postępowanie administracyjne.

Podczas postępowania wyjaśniającego organ może dokonać następujących czynności:

• przesłuchań stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu,

• przeprowadzenia rozprawy administracyjnej,

• przeprowadzenia wizji lokalnych,

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wydawana jest decyzja administracyjna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 


♦ KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne

♦ CZAS REALIZACJI

• do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• podanie o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,

• wypełniony formularz meldunkowy: zgłoszenie pobytu stałego wzór druku lub zgłoszenie pobytu czasowego wzór druku wzór druku trwającego ponad 3 miesiące

• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł

• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku jeżeli wnioskodawca udziela pełnomocnictwa – 17,00 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

♦ OPŁATY

• Dokonanie opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub dokonanie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 1 parter.

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz.1191 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r, poz. 775 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 930 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j  Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późn. zm.),

2. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEGO

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się. W przypadku jeżeli nie dokona tego obowiązku organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania. W związku z powyższym właściciel lokalu lub inna osoba dysponująca tytułem prawnym do danego lokalu może wystąpić z wnioskiem o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania. Jeżeli osoba składająca podanie nie posiada tytułu prawnego do lokalu postępowanie w niniejszej sprawie prowadzone jest z urzędu.

Po złożeniu podania przeprowadzane jest postępowanie administracyjne. Podczas postępowania wyjaśniającego organ może dokonać następujących czynności: przesłuchań stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, przeprowadzenia wizji lokalnych. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wydawana jest decyzja administracyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne

♦ CZAS REALIZACJI

• Do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• podanie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (przydział lokalu, wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, orzeczenie sądu itp.)

• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł

• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku jeżeli wnioskodawca udziela pełnomocnictwa – 17,00 zł.

♦ OPŁATY

• opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł

• 17,00 zł – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach  SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

• Biuro Obsługi Mieszkańca, pokój nr 1 parter.

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm)

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j  Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późń. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

5. ZGŁOSZENIE WYJAZDU I POWROTU Z ZAGRANICY

Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP, dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, oraz po okazaniu przez pełnomocnika dowodu osobistego do wglądu, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice RP wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć w formie pisemnej, lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ CZAS REALIZACJI

• Niezwłocznie

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wypełniony formularz "zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” wzór druku

• Wypełniony formularz "zgłodzenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej" wzór druku

• Dowód osobisty do wglądu, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

• Pełnomocnictwo, jeśli czynność wymeldowania ma być dokonana przez pełnomocnika pełnomocnictwo_do_spraw_meldunkowych

♦ OPŁATY

• Czynności zgłoszenia wyjazdu lub powrotu poza granice RP nie podlega opłacie skarbowej.

• Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenia pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu i wnukom. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Nie przysługuje

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

♦ PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 930)

• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz.2111 z późń. zm.)


• ustawa z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept