BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH LUB UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających interes prawny. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowania egzekucyjne. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Organ gminy udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym musi wynikać z interesu prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca zobowiązany jest wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

KOGO DOTYCZY

• Osoby fizyczne oraz podmioty mające interes prawny lub faktyczny, z którego wynika potrzeba uzyskania danych.

♦ CZAS REALIZACJI

• W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych wzór wniosku  lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wzór wniosku

• Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 31,00 zł

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika 17,00 zł

♦ OPŁATY

• 31,00 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych bądź dokumentacji związanej z dowodem osobistym

• 17,00 zł – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044 lub.

Sądom, oraz podmiotom, wymienionym w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 332 z późń. zm.) dane udostępnia się nieodpłatnie.

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odmownej udostępnienia danych, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Biuro Obsługi Mieszkańca, pokój nr 1 parter

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 332 z późn. zm)

• ustawa z dnia 10 maja 2018r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 167, poz. 1131)

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 319).

DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@um.starachowice.pl

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept