BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zaświadczenia

1. ZAŚWIACZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW I REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Zaświadczenia z rejstru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejstru dowodów osobistych

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późń zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późń. zm.).

♦ CZAS REALIZACJI

• Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o wydanie zaświadczenia

• Dowód osobisty do wglądu lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – 17 zł

• Tytuł prawny do lokalu – oryginał do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),

♦ OPŁATY

• 17zł - opłata za wydanie zaświadczenia

• 17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom. 

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

♦ TRYB ODWOŁAWCZY

• Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowiach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

• Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

♦ PODSTAWY PRAWNE

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022r. poz. 2000 z późń. zm.)

• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1191 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 10 maja 2018r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1546)

• ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 332 z późn. zm.)

♦ DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach, Referat Ewidencji Ludości i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail : sprawyobywatelskie@um.starachowice.eu 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept