BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Urabnistyki i Planowania Przestrzennego

Pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Kierownik: Szymon Jarosz
Pokój: 204 (II piętro)
Tel: 41-273-82-11 
e-mail: urbanistyka@starachowice.eu

Karol Zawłocki
Stanowisko: Inspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41-273-82-15
e-mail: karol.zawlocki@starachowice.eu
Radosław Stanecki 
Stanowisko: Inspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41-273-82-15
e-mail: radosław.stanecki@starachowice.eu
Karolina Drab
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 202 (II piętro )
tel: 41-273-82-15
e-mail: karolina.drab@starachowice.eu
Adrianna Rachwalska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój 215 (II piętro )
tel: 41-273-82-13
e-mail: adrianna.rachwalska@starachowice.eu
Renata Nowak
Stanowisko: Inspektor
Pokój 215 (II piętro )
tel: 41-273-82-13
email: renata.nowak@starachowice.eu
Małgorzata Twardowska
Stanowisko: Inspektor
Pokój 215 (II piętro )
tel: 41-273-82-13
e-mail: malgorzata.twardowska@starachowice.eu

Zapraszamy
Poniedziałek - 7.30 - 16.30
Wtorek - Piątek - 7.30 - 15.30

urbanistyka@starachowice.eu

 

Możliwość PŁATNOŚCI KARTĄ w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pokój 202 (II piętro)

 

 Do zadań Referatu Urabanistyki i Planowania Przestrzennego należy:

 1. Określanie kierunków i prowadzenie polityki przestrzennej miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i województwa
oraz strategii rozwoju gminy.

2. Ustalanie przeznaczenia terenów i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

3. Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta oraz wniosków w sprawie opracowania planów i ich zmian.

4. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta i jego zmian.

5. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

6. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach m.in. projektów planów, planów raportów oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

7. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenów.

8. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy.

9. Wydawanie decyzji środowiskowych.

Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept