BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Straż Miejska

Zgłoszenia Interwencyjne – Dyżurny Straży Miejskiej

- starszy inspektor Tomasz Kwiecień

- starszy inspektor Artur Słowik

Pokój - Nr 1 (skrzydło „Olimpia”)

tel. 41 2738266, tel. 41 2746248,  tel. 986

e-mail: strazmiejska@starachowice.eu

http://straz.starachowice.eu/

 

Komendant – Waldemar Jakubowski

Pokój - Nr 7 (skrzydło „Olimpia”)

tel. 41 2738347

e-mail: waldemar.jakubowski@starachowice.eu

Zastępca Komendanta – Łukasz Zwierz

Pokój – Nr 6 (skrzydło „Olimpia”)

tel. 41 2730267

e-mail: lukasz.zwierz@starachowice.pl

 

Do zadań Straży Miejskiej należy:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

 3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1371).

 4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

 5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.

 6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

 8. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

 9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do zadań Straży, poza określonymi Ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

 1. Podejmowanie działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.

 2. Zabezpieczanie uroczystości państwowych, religijnych, wizyt delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych.

 3. Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego i zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowe zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

 4. Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.

 5. Egzekwowanie przestrzegania prawidłowej numeracji porządkowej posesji i jej oświetlenia, sposobu umieszczania plakatów i ogłoszeń.

 6. Egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości, w tym utrzymania zimowego oraz wynikających z wniosków i skarg mieszkańców.

 7. Egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

 8. Egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,

 9. Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód, powietrza i gleby.

 10. Podejmowanie działań związanych z realizacją obowiązujących na terenie miasta Starachowice procedur zarządzania kryzysowego dotyczących między innymi ewakuacji, zjawisk naturalnych powodujących wystąpienie zagrożeń, postępowania ze zwierzętami.

 11. Ujawnianie i doprowadzanie do usuwania pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych.

 12. Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia Ustawy, przez organy samorządowe miasta Starachowice. 

Author: Paweł Jamski
pawel.jamski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept