BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta - Tomasz Porębski

Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność referatów, równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz bezpośrednio kieruje podległymi komórkami organizacyjnymi.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Inicjowanie koniecznych zmian w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu oraz przepisów związanych z organizacją pracy w Urzędzie;

 1. Nadzór nad właściwym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych urzędu;

 1. Koordynacja zadań obronnych, wynikających ze szczególnych regulacji prawnych, podejmowanych przez referaty, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy;

 2. Współuczestniczenie w organizowaniu kontaktów Prezydenta z przedstawicielami innych środowisk;

 3. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi gminami;

 4. Przeprowadzanie konsultacji społecznych;

 5. Nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji;

 6. Opracowywanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady;

 7. Realizacja zadań w zakresie koordynacji i zabezpieczenia wyborów i referendów;

 8. Współpraca z organami, urzędami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań;

 9. Opracowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych;

 10. Koordynacja działań związanych z dostępem do informacji publicznej.

Sekretarz prowadzi powierzone sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.

 

Sekretarz prowadzi nadzór nad:

1. Referatem Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

2. Zespołem Organizacyjnym,

3. Biurem Rady Miejskiej.

 

Dane kontaktowe

Sekretarz Miasta

Pok. 129 (I piętro)

tel: 41-273-82-94

e-mail: sekretarz@starachowice.eu

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept